Privātuma politika

x

1. Personas datu apstrādes Pārzinis

 

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “HOMEOPĀTIJA”, reģ. Nr. 50003294571, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 7 – 2, Rīga, LV-1010, faktiskā adrese: adrese: Lāčplēša iela 7 -2, Rīga, LV-1010, tālrunis/fakss 67240095, e-pasts: h.aptieka@gmail.com, mājaslapa: www.homeopatiskaaptieka.lv

 

2. Personas datu Apstrādātājs:

 

2.1. SIA “HOMEOPĀTIJA”, reģ. Nr. 50003294571, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 7 – 2, Rīga, LV-1010, ievērojot datu apstrādes pārziņu norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās pakalpojuma ņēmēja (turpmāk tekstā – Klients
), kā arī citu personu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ar SIA “HOMEOPĀTIJA” saistītie un pilnvarotie personas datu apstrādātāji.

 

3. Piemērojamie tiesību akti:

 

3.1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula);
3.2. Personu datu apstrādes likums;
3.3. Arhīvu likums;
3.4. likums Par grāmatvedību;
3.5. Elektronisko dokumentu likums;
3.6. Farmācijas likums;
3.7. 2010. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”.

 

4. Kas ir Privātuma politika?

 

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) sniedz informāciju par to, kā SIA “HOMEOPĀTIJA” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta un citu personu datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja SIA “HOMEOPĀTIJA” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas SIA “HOMEOPĀTIJA” mājaslapā www.homeopatiskaaptieka.lv, sadaļā “Juridiska informācija”.
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 

5. Kādus personas datus apstrādā SIA “HOMEOPĀTIJA”?

 

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā SIA “HOMEOPĀTIJA”, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. izrakstīto medikamentu – recepšu apstrāde (saskaņā ar 2005. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 175);
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo SIA “HOMEOPĀTIJA”;
5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.
5.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādā šādus datus, pakalpojumu sniegšanas realizācijas procesā, šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.2.1. telefona numurus, kurus norādījis Klients, un uz kuriem nepieciešamības gadījumā tiek zvanīts, ja Klients nav sasniedzams;
5.2.2. informācija, kura nepieciešama medikamentu izstrādes procesam;
5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, un par kuru apstrādi ir iegūta datu subjekta piekrišana.

 

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

 

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA “HOMEOPĀTIJA” darbībām pēc Vispārējas datu aizsardzības regulas piemērošanas sākuma. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA “HOMEOPĀTIJA” birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu,  zmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA “HOMEOPĀTIJA”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA “HOMEOPĀTIJA” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA “HOMEOPĀTIJA” vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. SIA “HOMEOPĀTIJA” leģitīmās intereses – ievērojot SIA “HOMEOPĀTIJA” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par SIA “HOMEOPĀTIJA” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu pakalpojumu sniegšanu.
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “HOMEOPĀTIJA” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 

7. Kādiem nolūkiem SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādās Klienta personas datus?

 

7.1. SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam pienācīgu pakalpojumu sniegšanu līgumattiecību ar SIA “HOMEOPĀTIJA” spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.4. videonovērošanai īpašuma, kā arī personu veselības un dzīvības drošības nolūkiem.
7.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA “HOMEOPĀTIJA” klientu statistisko datu apstrādē.
7.3. SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “HOMEOPĀTIJA” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
7.4.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

 

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

 

8.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA “HOMEOPĀTIJA” mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 67240095, rakstiski, aizpildot veidlapu SIA “HOMEOPĀTIJA” birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz h.aptieka@gmail.com, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta nodotajiem (atkarībā no Klienta vēlmēm,  bet ne tiem datiem, bez kuriem nav iespējama līguma saistību izpilde). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un / vai atteikuma.

 

9. Kā SIA “HOMEOPĀTIJA” iegūst Klienta personas datus?

 

9.1. SIA “HOMEOPĀTIJA” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
9.1.1. izmanto SIA “HOMEOPĀTIJA” pakalpojumus (SIA “HOMEOPĀTIJA” birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA “HOMEOPĀTIJA”;
9.1.3. jautā SIA “HOMEOPĀTIJA” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar SIA “HOMEOPĀTIJA” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
9.1.5. tiek filmēts ar SIA “HOMEOPĀTIJA” videonovērošanas iekārtām SIA “HOMEOPĀTIJA” birojā vai aptiekā;
9.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).

 

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

 

10.1. SIA “HOMEOPĀTIJA” apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA “HOMEOPĀTIJA”;
10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA “HOMEOPĀTIJA” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

 

11. Klienta personas datu koplietošana

 

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, SIA “HOMEOPĀTIJA” var kopīgot Klienta personas datus ar:
11.1.1. sadarbības partneriem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā (aptiekas izgatavoto produktu realizēšanā un izgatavošanā);
11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
11.1.3. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, SIA “HOMEOPĀTIJA” ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
11.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
11.3. SIA “HOMEOPĀTIJA” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
11.4. SIA “HOMEOPĀTIJA” patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

 

12. Kā SIA “HOMEOPĀTIJA” aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

 

12.1. SIA “HOMEOPĀTIJA” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “HOMEOPĀTIJA” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
12.2. SIA “HOMEOPĀTIJA” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “HOMEOPĀTIJA” vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “HOMEOPĀTIJA” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Par šādu SIA “HOMEOPĀTIJA” deleģējumu ar datu apstrādātāju tiek sastādīta atsevišķa vienošanās, kurā datu apstrādātājs apņemas pildīt spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
12.3. SIA “HOMEOPĀTIJA” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un / vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “HOMEOPĀTIJA”, piemēram, Klienta vainas un / vai nolaidības dēļ.
12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA “HOMEOPĀTIJA” paziņos par to Klientam.

 

13. Kādas tiesības ir Klientam?

 

13.1. Vērsties pie SIA “HOMEOPĀTIJA” lai saņemtu SIA “HOMEOPĀTIJA” rīcībā esošo personas datu kopijas.
13.2. Labot visus SIA “HOMEOPĀTIJA” rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas zvanot uz 67240095, vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA “HOMEOPĀTIJA” birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz h.aptieka@gmail.com, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SIA “HOMEOPĀTIJA” ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA “HOMEOPĀTIJA” nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
13.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot pakalpojuma sniedzēju.
13.6. Vērsties SIA “HOMEOPĀTIJA” vai personas datu apstrādes uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;
13.7. Vērsties SIA “HOMEOPĀTIJA” personas, kas atbildīga par personu datu aizsardzību, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

Atgriezties uz sākumu